Yönetmelik

7 Aralık 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32392

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 16/7/2016 tarihli ve 29772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “ve Yabancı Dil” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “müdür yardımcılarını,” ibaresi “öğretim elemanlarını,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “ve Yabancı Dil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, dil öğretimi faaliyetleri kapsamında Türkiye’yi, Türkiye Türkçesini ve Türk kültürünü yüz yüze veya uzaktan öğretim olanaklarıyla tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçenin öğretimi üzerine çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türkçe öğretimi hususunda uygulama ve araştırmalar yapmak, programlar hazırlayarak yöntemler geliştirmek ve bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ç) Türkçe öğretimi konusundaki yenilikleri, gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sempozyum, kongre, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara/etkinliklere katılmak.

d) Türkçe öğretimini daha verimli hale getirmek için Türkçenin öğretimi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

e) Türkçe öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek.

f) Türkçe öğretimini yaygınlaştırma amacıyla uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

g) Türkçe öğretimine yönelik araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, proje, rapor, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlarda tanıtım masaları açmak, dil laboratuvarları oluşturmak.

ğ) Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü yabancılara tanıtma amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek, öğretim elemanlarını ve öğrencileri ödüllendirmek, dil öğrenimini teşvik etmek için kursiyerlere burs vermek.

h) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları hazırlamak.

ı) Türkiye’deki üniversitelerin Türk dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar için ilgili mevzuat kapsamında sertifikalar vermek.

i) Türkçe öğretimiyle ilgili projeler hazırlamak, bu alanda geliştirilen ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

j) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

k) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.

l) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türklere Türkçe öğretmek.

m) Yurt içinde yaşayanların okuma, konuşma, dinleme, yazma gibi dil becerilerini geliştirmeye yönelik Türkçe kurslar açmak.

n) Türkçenin ana dili olarak geliştirilmesi hususunda kişisel gelişim, diksiyon, beden dili, hitabet, iletişim, ileri anlama, ileri anlatma, hızlı okuma gibi ileri dil becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar düzenlemek.

o) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan yabancılara ve soydaşlara yönelik yüz yüze eğitimlerin yanı sıra internet ve uzaktan öğretim imkânlarının kullanıldığı eğitim projeleri hazırlayıp hayata geçirmek.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “veya dillerin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Merkezde, öğretilen Türkçeye ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur. Bu birimler için birim sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 13- (1) Merkezde öğretilen Türkçeye ait kursların türü, şekli (yüz yüze, uzaktan canlı, uzaktan kayıttan) süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsız uygulanacak sınavların türü, içeriği ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi, bu öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI 

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan müdür yardımcılarını,

b) Merkez (ÇOMÜ TÖMER): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretimi faaliyetleri kapsamında Türkiye’yi, Türkiye Türkçesini ve Türk kültürünü yüz yüze veya uzaktan öğretim olanaklarıyla tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçenin ve yabancı dillerin öğretimi üzerine çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi hususunda uygulama ve araştırmalar yapmak, programlar hazırlayarak yöntemler geliştirmek ve bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki yenilikleri, gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sempozyum, kongre, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara/etkinliklere katılmak,

d) Türkçe ve yabancı dil öğretimini daha verimli hale getirmek için bu dillerin öğretimi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, 

e) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek,

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırma amacıyla uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

g) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, proje, rapor, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlarda tanıtım masaları açmak, dil laboratuvarları oluşturmak, 

ğ) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü yabancılara tanıtma amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek, öğretim elemanlarını ve öğrencileri ödüllendirmek, dil öğrenimini teşvik etmek için kursiyerlere burs vermek,

h) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları hazırlamak,

ı) Türkiye’deki üniversitelerin Türk dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına, yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında sertifikalar vermek,

i) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler hazırlamak, bu alanda geliştirilen ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek, 

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaçlarıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

k) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak,

l) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak,

m) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,

n) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türklere Türkçe öğretmek,

o) Yurt içinde yaşayanların okuma, konuşma, dinleme, yazma gibi dil becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar açmak,

ö) Türkçenin ana dil olarak geliştirilmesi hususunda kişisel gelişim, diksiyon, beden dili, hitabet, iletişim, ileri anlama, ileri anlatma, hızlı okuma gibi ileri dil becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar düzenlemek, 

p) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan yabancılara ve soydaşlara yönelik yüz yüze eğitimlerin yanı sıra internet ve uzaktan öğretim imkânlarının kullanıldığı eğitim projeleri hazırlayıp hayata geçirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Çalışma Şekli, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin çalışma şekli

MADDE 6 – (1) ÇOMÜ TÖMER, çalışmalarını Merkez ve açılması dahilinde Merkeze bağlı şubeleri aracılığı ile yürütür.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları, bu organlarda görev alanların asıl kadrosunun gerektirdiği özlük hakları dışında merkez organlarında görevlendirilmiş Müdür, Müdür Yardımcıları, birim sorumluları ve Yönetim Kuruludur. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı, uzmanlığını Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında almış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle merkezde görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak için Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından 2 kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları uygulamak,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

c) ÇOMÜ TÖMER’in merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 

ç) ÇOMÜ TÖMER’in araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.

(2) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ile sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur. Bu birimler için birim sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından ilgili dilin veya dillerin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendilerine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Merkez şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek,

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması ve ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, öğretim materyallerinin hazırlanmasında görev almak, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Yeni öğretim elemanı alımında sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek,

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek,

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, şekli (yüz yüze, uzaktan canlı, uzaktan kayıttan) süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsız uygulanacak sınavların türü, içeriği ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite personeli ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 15 – (1) 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerle ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Resmi Gazete bağlantısı için tıklayınız.